Empfangsverstärker

Frequenzbereich
Verstärkung
Rauschzahl @ 18 °C
Sortieren nach Empfehlung
1
    
KU LNA BB 005010 A, Rauscharmer Breitband LNA
 • Frequenzbereich
 • 45..100 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 1,0 dB, max. 1,2 dB NF
 • Verstärkung
 • min. 22 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 15 V DC
KU LNA BB 1018 A, Rauscharmer Breitband LNA
 • Frequenzbereich
 • 100..180 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 1,0 dB, max. 1,3 dB NF
 • Verstärkung
 • min. 20 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 15 V DC
KU LNA BB 2240 A, Rauscharmer Breitband LNA
 • Frequenzbereich
 • 225..400 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 1,0 dB, max. 1,2 dB NF
 • Verstärkung
 • min. 20 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 15 V DC
KU LNA BB 3050 A, Rauscharmer Breitband LNA
 • Frequenzbereich
 • 350..500 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 1,0 dB, max. 1,3 dB NF
 • Verstärkung
 • min. 20 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 15 V DC
KU LNA BB 0515-2 A SMA, Breitband Vorverstärker
 • Frequenzbereich
 • 5..1500 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 1,2 dB, max 2,0 dB NF (30 ... 1500 MHz)
 • Verstärkung
 • typ. 20 dB, min. 18 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 14 V DC
KU LNA BB 0515-2 B-N, Breitband Vorverstärker
 • Frequenzbereich
 • 5..1500 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 1,2 dB, max 2,0 dB NF (30 ... 1500 MHz)
 • Verstärkung
 • typ. 20 dB, min. 17 dB @ 1500 MHz
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 14 V DC
KU LNA BB 1020 A, Rauscharmer Breitband LNA
 • Frequenzbereich
 • 1000..2000 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 0,8 dB, max. 1,0 dB NF
 • Verstärkung
 • min. 28 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 15 V DC
KU LNA BB 0112 A, Rauscharmer Breitband LNA
 • Frequenzbereich
 • 100..12000 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 6 dB
 • Verstärkung
 • typ. 20 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 15 V DC
KU LNA BB 2001200 A, Rauscharmer Vorverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2000..12000 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 1,8 dB NF, max. 2,0 dB NF (2000 ... 8000 MHz)
 • Verstärkung
 • typ. 30 dB, min. 28 dB
 • Versorgungsspannung
 • +8 ... 14 V DC
KU LNA BB 202 A, Rauscharmer Breitband LNA
 • Frequenzbereich
 • 100..20000 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 3,5 dB, max 5,5 dB NF
 • Verstärkung
 • 25 ... 28 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 14 V DC
KU LNA 1090 A, Selektiver Vorverstärker
 • Frequenzbereich
 • 1070..1110 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 0,5 dB, max. 0,6 dB NF
 • Verstärkung
 • min. 30 dB
 • Versorgungsspannung
 • +8 ... 15 V DC
KU LNA 1090 A TM, Selektiver Vorverstärker
 • Frequenzbereich
 • 1070..1110 MHz
 • Rauschzahl @ 18 °C
 • typ. 0,5 dB, max. 0,6 dB NF
 • Verstärkung
 • min. 30 dB
 • Versorgungsspannung
 • +8 ... 15 V DC
1